ศัลยศาสตร์

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และคณะทีมงานมากด้วยประสบการณ์

นวัตกรรม

วัสดุดามกระดูกสัตว์เล็ก ฝีมือคนไทย

อายุรศาสตร์

ด้วยอาจารย์ผู้มากประสบการณ์ ในห้องตรวจจริง

เป็นสถาบันสัตวแพทย์ชั้นนำ 1 ใน 5 ของเอเชีย

"มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพเป็นสากล มีคุณธรรม จริยธรรมและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม จัดหา จัดการงบประมาณและทรัพย์สิน ส่งเสริมบุคลากรให้มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ถ่ายทอดความรู้และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม"

ID:VET KU

I
 

I

>>>>>>>>>>>>> INTEGRITY <<<<<<<<<<
D
 

D

>>>>>>>>>> DETERMINATION <<<<<<<<
V
 

V

>>>>>>>>>>>> VOLUNTEER <<<<<<<<<<
E
 

E

>>>>>>>>>>>>>> ETHICS <<<<<<<<<<<<
T
 

T

>>>>>>>>>>>> TEAMWORK <<<<<<<<<<
KU
 

KU

>> KNOWLEDGE CREATION and UNITY <<
booklet icon_131025580941 8 library labanimallogo
Powered by Nirvana & WordPress.